ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Sprzedający – BRE! BRE! Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Polna 14A, 63 600 Kępno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816618, NIP: 6192050728, REGON 384971571, tel. kontaktowy +48 507 461 789 – Galeria Alkoholi Oddział w Kępnie, +48 507461 850 – Galeria Alkoholi we Wrocławiu (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), email: biuro@brebre.com.pl

b. Serwis internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: https://brebre.com.pl prezentująca towary lub usługi znajdujące się w ofercie Sprzedającego, a także umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;

c. Zamawiający –osoba fizyczna, która ukończyła 18. lat i posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także Konsumenta-Przedsiębiorcę), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Serwisu internetowego;

d. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu internetowego;

e. Degustacja – imienna rezerwacja uczestnictwa w usłudze gastronomicznej polegającej na degustacji alkoholi we wskazanym na Stronie Degustacji konkretnym miejscu i terminie, dostępna do zamówienia w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedającego;

f. Strona Degustacji – pojedyncza podstrona Serwisu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Degustacji: informacja o terminie i miejscu degustacji, opis degustowanych alkoholi, itp.;

g. Cena – cena brutto Degustacji;

h. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego, wskazujące wybraną przez Zamawiającego Degustację, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

i. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

j. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży udziału w Degustacji w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Serwisu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;

k. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

l. Konsument-Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

m. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.);

n. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287. z późn. zm.);

o. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344. z późn. zm.);

p. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);

q. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Degustacje oferowane w Serwisie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Liczba oferowanych Degustacji objętych promocją lub podlegających wyprzedaży może być ograniczona przez Sprzedającego. Realizacja Zamówień na takie Degustacje odbywa się wówczas w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających. Promocje oferowane w Serwisie internetowym nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji.

3. Informacje podane w Serwisie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   

4.Wszystkie podane w Serwisie internetowym Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu internetowego do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Serwisu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

6. W celu korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;  

b. dostęp do Internetu; 

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna; 

d. aktywne konto e-mail,

e. włączona obsługa niezbędnych plików cookies.

7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo lub telefonicznie, a wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie internetowym w zakładce Kontakt. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem wskazanych w niniejszym ustępie środków porozumiewania na odległość.

8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom zamawianie udziału w Degustacji. Degustacji. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników. Użytkownik nie musi rejestrować żądnego konta.

2. W Serwisie internetowym udostępniona jest także możliwość sortowania możliwych do zamówienia Degustacji według dostępnych kryteriów: popularności Degustacji, najnowszych Degustacji, ceny poczynając od najniższej, ceny poczynając od najwyższej lub też sortowanie domyślne. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

3. Użytkownicy nie mogą zamieszczać w Serwisie internetowym, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie rozwiązać tę umowę w trybie natychmiastowym, co pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

5. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@brebre.com.pl Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

6. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, ale jeśli reklamacja zostanie złożona przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę – termin na jej rozpatrzenie wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. W celu złożenia Zamówienia w Serwisie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

a. dokonanie wyboru Degustacji, który ma być zakupiony, ilości rezerwowanych miejsc w ramach Degustacji, kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b. następnie należy kliknąć „Zobacz koszyk”, a po wyborze wszystkich zamawianych Degustacji, ewentualnie wpisaniu otrzymanego wcześniej od Sprzedającego kodu rabatowego, Zamawiający powinien kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”,

c. następnie należy podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, ewentualnie dane firmy, adres, nr tel. kontaktowego, email); w przypadku gdy w Degustacji weźmie udział inna osoba niż Zamawiający i/lub większej ilości rezerwowanych miejsc w ramach Degustacji – należy w polu przeznaczonym do wpisania uwag do Zamówienia wpisać dane osobowe uczestnika/uczestników (mię i nazwisko, wiek), następnie należy wybrać sposób płatności, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem,

d. w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

2. Składanie Zamówień w Serwisie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:

a. mailowe potwierdzenie otrzymania Zamówienia w postaci automatycznie generowanej wiadomości e-mail zawierającej numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Degustacji (lub odnośnik do opisu na Stronie Degustacji w Serwisie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;

b. potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość mailową o dokonaniu zapłaty za Zamówienie na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu wniesienia zapłaty za Zamówienie i przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.

5. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Degustacji lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.

6. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Serwisu internetowego przez okres miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI:

1. Dostępną w Serwisie internetowym formą płatności jest przedpłata za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU, a także przy użyciu BLIK. Obsługiwane karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający Degustację poprzez Serwis internetowy wybiera jako formę płatności płatność elektroniczną zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego, gdzie wybiera bank obsługujący płatność. Po zalogowaniu się do banku albo wybraniu płatności poprzez bank obsługujący płatności BLIK, otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Serwisu internetowego.

3. Operatorem kart płatniczych oraz płatności elektronicznych system PayU obsługuje PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce PayU S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.

4. Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 24 godziny od zawarcia Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane.

5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem uzyskania przez Sprzedającego informacji o zapłacie z systemu płatności elektronicznych.

6. Całkowity koszt zakupu Degustacji (tj. Cena Degustacji) widoczny jest dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Obciążenie Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

ROZDZIAŁ VI – UDZIAŁ W DEGUSTACJI, ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Uczestnicy zakupionej Degustacji proszeni są o osobiste stawienie się w terminie i miejscu degustacji określonym szczegółowo na Stronie Degustacji, co najmniej na 10 minut przed terminem rozpoczęcia Degustacji wskazanym na Stronie Degustacji. Przed wejściem do miejsca degustacji uczestnicy Degustacji mogą zostać poproszeni o podanie pracownikom obsługi nr Zamówienia otrzymanego na adres email wskazany podczas składania Zamówienia w Serwisie internetowym, a także okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji wieku uczestników Degustacji. Osoby nietrzeźwe lub poniżej 18. roku życia nie zostaną wpuszczone na miejsce Degustacji.

2. Na każdą sprzedaną Degustację wystawiany paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści Zamówienia informacje niezbędnej do jej wystawienia. Faktura przesyłana jest drogą mailową w postaci pliku w formacie .pdf na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail. Niniejszym Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie dokumentu księgowego, o którym mowa w art. 106n ust. 1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.

3. Sprzedający informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej z numerem NIP wyłącznie, jeżeli przy składaniu Zamówienia Zamawiający poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedający nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Zamawiającego.

4. Sprzedający informuje, że na postawie art. 38 pkt. 12) Ustawy konsumenckiej Konsumentowi oraz Konsumentowi-Przedsiębiorcy nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Degustacji – tj. umowy  o świadczenie usług w zakresie (…), gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług.

5. W terminie do 1dnia przed Degustacją Zamawiający może nieodpłatnie zmienić termin Degustacji lub miejsce Degustacji wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu takiej możliwości ze Sprzedającym. Zamawiający może w terminie do 1 dnia przed terminem Degustacji zmienić dane uczestnika Degustacji informując o tym mailowo Sprzedającego na adres: biuro@brebre.com.pl

6. W razie niestawienia się uczestnika/uczestników w miejscu i terminie Degustacji Zamawiający nie ma prawa do żądania zwrot Ceny Degustacji od Sprzedającego.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do poproszenia uczestnika Degustacji o opuszczenie Degustacji przed jej zakończeniem, jeśli zachowuje się on w sposób sprzeczny z powszechnie przyjętymi normami prawnymi lub obyczajowymi lub który swoim zachowaniem zakłóca przebieg Degustacji. W przypadku niedopuszczenia uczestnika, o którym mowa w ust. 1. niniejszego Rozdziału do udziału w Degustacji lub opuszczenia Degustacji przez uczestnika przed jego zakończeniem, ani Zamawiającemu ani uczestnikowi nie przysługuje zwrot zapłaconej Ceny Degustacji.

ROZDZIAŁ VII – REKLAMACJE:

1. Sprzedający ponosi względem Zamawiających nie będących Konsumentami oraz Konsumentami-Przedsiębiorcami odpowiedzialność za wady Degustacji zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Degustacji nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedający ponosi względem Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców odpowiedzialność za niezgodność Degustacji na zasadach wskazanych w przepisach Ustawy konsumenckiej – Rozdział 5B.

3. W przypadku stwierdzenia wad /niezgodności Degustacji z Umową sprzedaży, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego z tytułu rękojmi przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@brebre.com.pl

4. Zamawiający, składając reklamację do Sprzedającego proszony jest w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady niezgodności Degustacji z Umową sprzedaży i żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi.

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres email.

6. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań, https://poznan.wiih.gov.pl email: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne oraz adresy instytucji są na stronie internetowej https://polubownie.uokik.gov.pl Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/  W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 6. nieprzysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

ROZDZIAŁ VIII – DANE OSOBOWE:

1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Serwisie internetowym, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo lub telefonicznie) – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu internetowego).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem w zakresie sprzedaży Degustacji lub kontakt z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, sądom, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ IX – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Serwisu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona w Serwisie internetowym.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego w każdym czasie.

4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu internetowego.

5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kępno, dnia 3 lipca 2023 roku.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram